Toekomst
“Alleen in een veilige omgeving
kunnen kinderen tot leren komen.”
01
Maatschappelijke opdracht
02
Veiligheidsmonitor
03
Actieplan Sociale Veiligheid
04
Calamiteitenteam
05
Onderwijsalliantie
Wij verwachten dat in 2017 de maatschappelijke opdracht van scholen steeds belangrijker zal worden

Dat spreekt ook uit de plannen voor een nieuwe wet over burgerschap die staatssecretaris Sander Dekker in februari 2017 besprak met de Tweede Kamer. Deze wet zal onder andere bepalen dat burgerschap niet mag worden beperkt tot een schoolvak, maar terug moet komen in het hele schoolbeleid. Scholen moeten ervoor gaan zorgen dat hun veiligheidsbeleid tot uiting komt in hun structuur en cultuur; dat zij de competenties hebben om bij spanningen het gesprek aan te gaan; en pedagogisch leiderschap bieden, ook binnen de teams. Stichting School & Veiligheid zal zorgen voor een aanbod dat scholen hierbij ondersteunt.
TERUG
VERDER
In juni 2017 moeten scholen de resultaten van hun veiligheidsmonitor ingeleverd hebben bij de inspectie

Ook de evaluatie hiervan zal vermoedelijk leiden tot de conclusie dat een goed en doorleefd veiligheidsbeleid op school onontbeerlijk is. Het gaat erom dat de docent het gesprek in de klas gaande weet te houden in een veilige sfeer.
TERUG
VERDER
Het actieplan loopt in augustus 2017 af

Wij zullen ons er samen met de PO-Raad en VO-raad (sectorraden), vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor inspannen dat de ingezette beweging de komende jaren doorgaat. We zullen scholen nog beter moeten doordringen van het belang om een antwoord te formuleren op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is geen extra taak bovenop het lesgeven, maar een voorwaarde: alleen in een veilige omgeving kunnen kinderen tot leren komen.
TERUG
VERDER
Onze helpdesk krijgt veel vragen
over calamiteiten

In 2016 hebben wij op dit vlak onze krachten gebundeld met KPC Groep. Het calamiteitenteam zal in 2017 worden ondergebracht bij Stichting School & Veiligheid. De helpdesk heeft het eerste contact en bekijkt of er sprake is van een calamiteit. In dat geval wordt de beller doorgeschakeld naar een van de calamiteitenadviseurs. Wij beschouwen een calamiteit als een incident waarbij de onderwijssituatie dusdanig wordt verstoord dat dit leidt tot ontwrichting van de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden zijn een overlijden, een moord of zelfmoord, een schiet- of steekincident, een zedendelict of grote brand. Onze primaire taak is het herstel van de onderwijssituatie. Daarop richten wij onze ondersteuning van de school. In 2016 hebben wij scholen begeleid bij twaalf calamiteiten. Soms was telefonisch contact voldoende; in andere gevallen gingen we naar de school toe.
Ondersteuning bij een calamiteit
TERUG
VERDER
Wij participeren in de Onderwijsalliantie voor seksuele diversiteit, samen met het COC en de vakbonden

We halen goede voorbeelden op van hoe scholen invulling geven aan een respectvolle houding en een veilige omgeving. We inventariseren daarbij ook belemmerende en stimulerende factoren. Dit moet in 2017 uitmonden in een adviesrapport voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de sectorraden (de PO-Raad en de VO-raad) en de beroeps­organisaties van intern begeleiders en zorgcoördinatoren.
TERUG