Activiteiten
Radicalisering
Training
‘Je Hebt
Makkelijk
Praten’
Bedienen
van het mbo
rond sociale
veiligheid
Seksuele diversiteit
Sociale
veiligheid
van leraren
Radicalisering

In onze trainingen voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonder­wijs bieden we basiskennis aan over het proces van radicalisering. Hoe steekt het in elkaar en welke signalen kun je in de verschillende fases van het proces zien? Verder bespreken we de rol van het onderwijs, de docent en de tweede lijn. De rol van de docent krijgt aandacht door praktijksituaties te bespreken en vervol­gens te oefenen met acteurs. Welk gesprek voer je individueel met een leerling met extreme ideeën? Welk gesprek voer je in de klas als er extreme ideeën worden geuit?
Wat gaat er vaak aan
radicalisering vooraf?
TERUG
VERDER
Oefenen
We oefenen met docenten in het herkennen van de verschillende niveaus van radicalisering, zodat zij hier in een vroeg stadium op kunnen reageren. Wanneer jongeren nog op de onderste treden van de radicaliseringsladder staan, zijn ze gemakkelijker terug te halen.

We vertellen scholen ook dat zij, wanneer een zaak een hoger niveau van radicalisering heeft bereikt, niet alleen staan: ze kunnen dan professionele partners zoals de politie en het Veiligheidshuis opzoeken. Deze samenwerking met externe partners vraagt, gezien de verantwoordelijkheid voor de leerling, om een professionele rol van de school. Hierbij ondersteunen we scholen.
Een voorbeeld is obs De Viersprong in Leiden. Deze school kreeg twee keer met uitreizigers te maken. Eerst vertrok een vader naar Syrië; later een moeder die ook twee kinderen van school meenam. Dat was aanleiding om het team twee dagen te trainen in het omgaan met radicalisering.


Directeur Guillermo Holman
vertelt wat het team
heeft geleerd
TERUG
VERDER
Training
‘Je hebt makkelijk praten’

De training ‘Je hebt makkelijk praten’ ondersteunt docenten bij het bespreken van moeilijke maatschappelijke onder­werpen met leerlingen. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze training was een onderzoek door ITS waaruit bleek dat docenten dat soms heel lastig vinden.De training is ontwikkeld voor vo-docenten; niet alleen die van het vak burgerschap maar van alle vakken. Het omgaan met maatschappelijke onderwerpen hoort bij de pedagogische taak van alle docenten. De training is ook geschikt voor leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs.

Botsende meningen kunnen spanning opleveren, maar bieden ook kansen om vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp te kijken. En om leerlingen te leren om met elkaar te praten over ervaringen, emoties en overtuigingen die in de samenleving en bij henzelf leven.

Dit vinden docenten
moeilijke onderwerpen
TERUG
VERDER
Dillema’s
Tijdens het eerste dagdeel kijken we naar dilemma’s die docenten ervaren. Bijvoorbeeld: “Ik vind dat alles gezegd moet kunnen worden, maar ik moet ook zorgen dat het veilig blijft voor iedereen. Hoe doe ik dat?” We staan stil bij inzichten hierover uit theorie en onderzoek en reiken hulpmiddelen aan om met de dilemma’s om te gaan. Met behulp van een eenvoudige methodiek bereiden deelnemers een klassengesprek voor over een gevoelig onderwerp.

Tips voor
een gesprek
“Ik heb er nu zin in om hiermee aan de slag te gaan.”
TERUG
VERDER
Bedienen van het mbo rond
sociale veiligheid

De training ‘Dialoog onder Druk’ die in 2016 is ontwikkeld, gaat in 2017 docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleiders in het mbo helpen om het gesprek over beladen onderwerpen met studenten aan te gaan. Tijdens het eerste dagdeel maken we de deelnemers meer bewust van hoe de wereld van groepen jongeren eruit ziet.

Het tweede dagdeel bestaat uit oefenen met acteurs. Docenten denken dat ze hun klas snappen, maar er zijn regelmatig hef­tige uitingen van ongenoegen die zij niet meer goed kunnen plaatsen. Docenten komen over het algemeen uit een vrij eli­tai­re wereld die ver van de studenten af staat. De studenten hebben vaak het gevoel dat hun docent vooringenomen naar hen kijkt en wellicht zelfs hun denkbeelden afwijst. Dat kan leiden tot nog meer confronte­rende uitspraken en polarisatie. Docenten ervaren dat vaak als ordeverstoring en kij­ken niet goed naar wat er eigenlijk aan de hand is. Door zulke situaties samen met

Over groepsgedrag

Over gedachten

docenten te analyseren, gaan zij de over­een­komsten zien tussen de verschil­lende groepen studenten.
Als een docent alleen corrigerend bezig is, wekt hij de indruk geen interesse te hebben in wat er werkelijk aan de hand is. Wanneer docenten ontdekken dat bij de verschil­lende groepen de behoeften en zorgen hetzelfde zijn, ontstaat er een kans op verbinding. In de training leren we docen­ten hoe ze dit beladen gesprek op een gestructureerde wijze kunnen voeren. Dat zorgt bovendien voor borging van de noodzakelijke sociale veiligheid in de klas tijdens deze gesprekken.
TERUG
VERDER
“Leerlingen moeten zich veilig voelen,
inclusief hun seksuele identiteit.”
Seksuele diversiteit

Sociaal veiligheidsbeleid richt zich op de veiligheid van álle leerlingen. Er moet op school ruimte zijn voor seksuele diversiteit. Leerlingen moeten zich veilig voelen, inclusief hun seksuele identiteit. Ook in ons werk op dit terrein merken we dat de focus verschuift van onveiligheid, de aanpak van incidenten, naar sociale veiligheid. We stimuleren scholen in het maken van goede afspraken over omgangsregels, het bevestigen van positief gedrag en de voortdurende interesse van de docent voor de leerling. Het is belangrijk dat leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met vragen en dat degenen die niet meteen gewenst gedrag vertonen, niet worden afgestraft, maar ervan leren.

Ook in trainingen als ‘Je hebt Makkelijk Praten’ komt het onderwerp ‘seksuele diversiteit’ regelmatig terug. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer docenten stuiten op homofobie. De docent wordt toegerust om dit aan de orde te kunnen stellen.
TERUG
VERDER
Sociale veiligheid van leraren

Stichting School & Veiligheid werkt samen met Voion (arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs). Samen met de overheid, VO-raad, PO-Raad en vakbonden kijken we naar de relatie van sociale veiligheid en de arbeidsomstandigheden. Leraren hebben de taak om onveiligheid op school aan te pakken. Samen met Voion denken wij na over hoe de werkgever hen, binnen de kaders van de Arbowet en wet Sociale Veiligheid, goed kan toerusten voor die taak.
TERUG